تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1392 | 01:10 ق.ظ | نویسنده : م.مهــرابی
با ورود به لینکهای زیر می توانید با وارد کردن مشخصات خاک و پی مورد نظر روابطی از جمله روابط ترزاقی مایرهوف هنسن در مورد پی سازی و یا روابط مکانیک خاک باولس را بطور آنلاین محاسبه کنید...

US2SI US Units to SI Units conversion

  SI2US SI Units to US Units conversion

  BOWLES2-3 Soil volume and density relationships

  TERZAGHI Terzaghi's bearing-capacity equations

  MEYERHOF Meyerhof's bearing-capacity equations for inclined loads

  HANSEN Hansen's bearing-capacity equations for eccentric loads

  BUILDING Earth pressure on buildings

  R C SLAB Reinforced concrete slab & wall design

  UNIVERSAL BEAMS Design of Universal Beams grade 300

  BLACK SCHOLES Option pricing and strategies
طبقه بندی: مکـانیــک خـاک،